§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Podle tohoto kárného řádu se zavádí kárné řízení proti každému členu ACC o.s., i nečlenu, který využívá servisních služeb ACC o.s., který porušil povinnosti člena klubu ACC o.s. vyplývajících ze stanov, zápisního řádu a dalších klubových předpisů ACC o.s. a ostatních norem ČMKU a který narušuje dobré soužití v ACC o. s.
 2. Pokud členství kárně proviněného zaniklo před zahájením kárného řízení nebo v jeho průběhu, kárné řízení se nezahajuje. Kárná komise ale může rozhodnout o zákazu vstupu tohoto bývalého člena ACC do zpět do klubu, a to na dobu 1 – 10 let nebo trvale.
 3. Složení kárné komise – se skládá ze tří členů klubu ACC o.s.
 • ze svého středu volí předsedu
 • členy kárné komise navrhuje výbor
 • odsouhlasení členů musí být v zápisu z příslušné výborové schůze
§ 2 Kárné orgány

 1. Kárným orgánem ACC je kárná komise.
 2. Odvolacím orgánem je výbor ACC o.s. Jeho rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
§ 3 Kárné provinění

Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:

 1. stanovy a další chovatelské normy ACC o.s. -viz stanovy ACC o.s.
 2. řády a směrnice ČMKU, FCI
 3. svým jednáním opětovně nebo prokazatelně hrubým způsobem narušuje vztahy mezi členy nebo obdobným jednáním poškodí důvěru veřejnosti k ACC o.s. narušil dobré soužití ACC o.s.
 4. kárného provinění se dopouští také ten, kdo vědomě jedná proti zájmům ACC o.s. a zájmům kynologie
 5. kárného provinění se dopouští i ten, kdo sám využije nebo propůjčí psa nebo fenu k produkci štěňat bez průkazu původu
 6. porušuje platné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání, neposkytuje jim dostatečnou péči v souvislosti s chovem, výcvikem a držením psů
 7. za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc, či jiná forma součinnosti takového provinění
§ 4 Kárné opatření

 1. 1. Kárná komise může za kárné provinění uložit kárné opatření
 2. 2. Kárná opatření jsou:
 1. napomenutí před kárnou komisí
 2. písemné napomenutí / důtka s výstrahou /
 3. pokuta ve výši 150,-Kč až 8 000,- Kč
 4. zákaz výkonu funkcí v orgánech ACC o.s. na dobu 1- 10 let
 5. dočasné vyloučení z ACC o.s. na dobu 1-5 let
 6. trvalé vyloučení z ACC o.s. za hrubé a opakované porušení stanov a zápisního řádu ACC o.s.
 1. Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření.
 2. Poradce chovu ukládá pokutu ve výši 150,- Kč bez možnosti odvolání v případě pozdního nebo nekompletního zaslání dokladů souvisejících s chovatelským servisem dle Zápisního řádu.
 3. Ukládání kárných opatření
 1. Při ukládání kárného opatření je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění pro ACC o.s. a chov plemene a pro kynologii jako takovou a ke skutečnosti, zda provinění bylo spácháno z nedbalosti, či úmyslně. Opatření musí být přiměřené závažnosti provinění, je nutno přihlédnout k polehčujícím i přitěžujícím okolnostem.
 2. Za polehčující okolnosti se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování činů, náhrada způsobené škody.
 3. Za přitěžující okolnosti se pokládá zejména, jestliže kárně stíhaný porušil zásadní povinnost mu uloženou, byl již kárně postižen, způsobil větší škodu, spáchal provinění zvláště zavrženíhodným způsobem, lstí, ze zištných důvodů, ze msty, jako organizátor skupiny svedl k provinění jiného člena, svým činem poškodil pověst ACC o.s.
§ 5 Promlčení kárného provinění

 1. Kárné provinění nelze stíhat po uplynutí promlčecí doby
 2. Promlčecí doba je 2 roky ode dne kárného provinění
 3. Zahájením kárného řízení se promlčecí doba zastavuje
§ 6 Kárné řízení

 1. Kárné řízení má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy ACC o.s.
 2. Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile oznámení o kárném provinění došlo kárné komisi
 3. Kárná komise zašle obviněnému členu písemné vyrozumění o tom, že je s ním zahájeno kárné řízení a uvede v něm, čeho se obvinění týká a vyzve kárně stíhaného, aby se k obvinění řádně vyjádřil. Vyrozumění zašle nejpozději do jednoho měsíce od zahájení kárného řízení doporučeným dopisem.
 4. Kárná komise vyzve obviněného, aby se řádně vyjádřil a uvedl případné důkazy svojí obhajoby.
 5. Kárná komise provede všechny úkony potřebné k tomu, aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní pravda. V kárném řízení musí být dodrženy obecně platné právní předpisy
 6. Je-li kárně stíhán člen orgánu klubu a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh nebo výsledek kárného řízení, může kárný orgán pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.
 7. Kárné řízení se zastaví, jestliže:
 1. stíhaný zemřel
 2. stíhaný není způsobilý k právním úkonům
 3. uplynula stanovená promlčecí doba
 4. není-li naplněna skutková podstata kárného provinění
 5. usnesení o zastavení kárného řízení se oznámí stíhanému do 15-ti dnů doporučeně, s výjimkou, kdy stíhaný zemřel
 1. Kárné řízení je neveřejné.
§ 7 Předvolání

 1. Kárně stíhaný musí být ke kárnému řízení včas pozván a to doporučeným dopisem, alespoň 30 dní předem. V pozvánce musí být uveden termín kárného jednání a upozornění na následky bezdůvodného nedostavení se k projednání kárného provinění.
 2. Pro případ, že termín projednávání kárně stíhanému ze závažných důvodů nevyhovuje, musí doložit důvod, který mu objektivně brání v účasti na tomto řízení – např. pobyt v zahraničí, hospitalizace v nemocnici. Obratem předsedovi kárné komise sdělí a písemně doloží důvod a jím navržený náhradní termín, který musí být nejpozději šest týdnů od termínu navrženého kárnou komisí.
 3. Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání, může kárná komise rozhodnout v jeho nepřítomnosti.
 4. V kárném řízení se každý zpravidla zodpovídá osobně. Zastupování zmocněncem je přípustné. V případě, že zmocněncem je právní zástupce, musí být doručena zmocněncova úředně ověřená plná moc kárné komisi nejméně 10 dnů před termínem jednání. V případě porušení této informační povinnosti nebude zmocněnec kárně stíhaného na jednání připuštěn.
§ 8 Průběh kárného řízení

 1. Kárná komise se zabývá všemi důkazy, které jí jsou v daném případě předloženy, event. si vyžádá doplňující informace tak, aby mohla objektivně rozhodnout.
 2. Členové ACC o.s. jsou povinni umožnit kontrolu chovu a chovných jedinců kárné komisi, nebo osobě kárnou komisí pověřené.
 3. Členové ACC o.s. jsou povinni se na základě pozvání dostavit k jednání kárné komise podat svědectví či odborný posudek. Přizvaní svědkové, odborníci a znalci mají nárok na úhradu cestovních nákladů, pokud se s nimi kárná komise nedohodne jinak.
 4. O průběhu kárného řízení se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  • složení kárné komise
  • datum a místo jednání
  • osobní údaje kárně stíhaného, případně jeho funkce
  • podstatu provinění
  • důkazní prostředky - svědectví, fotodokumentace, listinné důkazy
  • rozhodnutí o uložení kárného opatření
 5. Zápis podepisují všechny zúčastněné osoby.
§ 9 Kárné rozhodnutí

 1. O vině kárně stíhaného rozhodne kárná komise v neveřejné poradě Pokud se kárně stíhaný kárného provinění prokazatelně dopustil, rozhodne kárná komise o druhu kárného opatření. Nebylo-li obvinění prokázáno, rozhodne o zastavení kárného řízení.
 2. Uzná-li kárná komise kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě náklady kárného řízení.
 3. Kárné rozhodnutí musí obsahovat:
  • složení kárné komise
  • den a místo vyhlášení rozhodnutí
  • osobní údaje kárně stíhaného, případně jeho funkce
  • podstatu provinění
  • zjištěné důkazy
  • zdůvodnění rozhodnutí
  • při uložení kárného opatření podle § 4 odst. 2 písm. d), e) tohoto kárného řádu, musí být uveden začátek a konec zákazu nebo dočasného vyloučení, pokud se potrestaný vzdal odvolání
  • případný výrok o povinnosti uhradit náklady kárného řízení
  • případný výrok o zveřejnění na webových stránkách
  • poučení o odvolání
 4. Rozhodnutí o uložení kárného opatření podepisuje předseda kárné komise nebo člen kárné komise pověřený vedením kárného řízení.
 5. Kárné rozhodnutí se sděluje vždy písemně doporučným dopisem do 15-ti dnů po jeho vyhlášení a to i tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.
§ 10 Odvolání

 1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně výboru klubu u kárné komise a to do 15-ti dnů ode dne doruční písemného vyhotovení kárného rozhodnutí.
 2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárná komise zamítne. Došlo-li k zameškání lhůty ze závažných důvodů může odvolací orgán povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty musí být požádáno do 3 dnů od pominutí překážky, která mu v podání odvolání bránila, současně s důvody o zmeškání úkonu. Odvolání může pak být podáno do15-ti dnů od doruční rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty.
 3. Ke každému včas podanému odvolání soustředí kárná komise na svém nejbližším zasedání veškeré doklady a předloží každé odvolání do 15-ti dnů ode dne zaslání se svým vyjádřením odvolacímu orgánu – výboru klubu.
 4. Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí, zejména rozhodnutí odporující právním předpisů zrušit, nebo změnit a rozhodnout sám, nebo takové rozhodnutí zrušit a vrátit zpět komisi k novému projednání a rozhodnutí. Rozhodne-li odvolací orgán pravomocně i nepravomocně zašle každé rozhodnutí do 15-ti dnů kárně stíhanému a kárné komisi. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější trest.
 5. Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno osobou neoprávněnou, nebo shledá-li, že není důvodné.
§ 11 Právní moc a vykonavatelnost kárného rozhodnutí

 1. Kárné rozhodnutí nabývá právní moci a je vykonavatelné, jestliže:
 • se potrestaný vzdal odvolání
 • ve lhůtě proti němu nebylo podáno odvolání
 • bylo-li odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno
§ 12 Výkon kárného opatření

 1. Výkon kárného opatření lze provést jen tehdy, až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření uloženo, nabylo právní moc.
 2. Výkon kárného opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí kárná komise.
 3. Uveřejnění kárného rozhodnutí se provede tak, ž platné rozhodnutí se buď v plném znění nebo ve stručném a srozumitelném výtahu, nebo komentářovou formou zveřejní v klubovém zpravodaji.
 4. Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena náhrada nákladů kárného řízení, vyzve kárná komise písemně kárně potrestaného, aby uloženou náhradu zaplatil do 15-ti dnů a současně ho upozorní, ž nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení organizační kázně ACC o.s.
 5. V zásadních případech může výbor ACC o.s. informovat o průběhu a výsledku kárného řízení ČMKU.
§ 13

Tento Kárný řád nabývá platnosti dnem 15. zář 2013.
American cocker club z.s., Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec. e-mail: nepomucka.eva@seznam.cz.  Webmaster: pavel@jedlehouby.cz.  Copyright ©  ACC z.s. 2017