Stanovy ke stažení - stanovy2016.pdf


Stanovy spolku

AMERICAN COCKER CLUB, z. s.
Článek I.
Název a sídlo
Název spolku: AMERICAN COCKER CLUB, z. s.
Sídlo: Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec
Spolku bylo přiděleno IČ:
62157922
Článek II.
Účel spolku
1.
Spolek AMERICAN COCKER CLUB, z. s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož účelem je:
a) rozvíjet a propagovat chov amerických kokršpanělů,
b) vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské a spolkové činnosti na demokratických principech,
c) pořádat speciální a spolkové výstavy,
d) vzdělávat své členy v oblasti kynologické (chov, péče, příprava na výstavy apod.),
e)
umožnit vyškolení posuzovatelů z
řad svých členů – chovatelů.
2.
Spolek je právnickou osobou s
chovatelskou pravomocí v
rámci pravidel a mezinárodního
chovatelského řádu Mezinárodní kynologické federace (FCI) a Zápisního řádu
Českomoravské kynologické unie (ČMKU). Členové spolku nesmějí provozovat činnosti,
které nejsou v
souladu s
předpisy FCI a ČMKU.
Článek III.
Hlavní činnost spolku
1.
Činnost spolku směřuje k
naplnění účelu popsaného v
čl. II., co by společného zájmu
jeho členů. Hlavní náplní činnosti spolku je:
a)
stanovit podmínky chovnosti,
b)
rozšiřovat členskou základnu,
c)
spolupracovat s
ostatními chovatelskými spolky v
ČR a navazovat kontakty se
zahraničními chovatelskými spolky a kynology,
d)
spolupracovat s
ostatními fyzickými a právnickými osobami v
oblasti chovu psů a při
pořádání kynologických akcí,
e)
dovozem kvalitních jedinců zvyšovat úroveň chovu amerických kokršpanělů v
ČR a
vývozem kvalitních jedinců propagovat chovatelské výsledky svých členů,
f)
navrhovat nové čekatele na funkce rozhodčích posuzování exteriérů.
1

Článek IV.
Členství ve spolku, vznik a zánik členství
1.
Členy spolku mohou být řádní členové a čestní členové.
2.
Členy spolku se mohou stát fyzické osoby, občané České republiky i cizinci, jakož i
právnické osoby se sídlem na území ČR. Na přijetí za člena není právní nárok.
Osoba mladší 18 let se může stát členem spolku se souhlasem svého zákonného zástupce,
nemá však aktivní ani pasivní volební právo.
Členem spolku může být každý majitel, chovatel a držitel plemene americký kokršpaněl
s
průkazem původu a dále každý, kdo má zájem stát se členem spolku, přestože nevlastní
amerického kokršpaněla.
3.
Žádost o členství musí být žadatelem podána písemně na adresu určenou výborem spolku
spolu s
potvrzením o zaplacení členského příspěvku. Členství ve spolku vzniká na základě
schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém
nejbližším zasedání. Potvrzení o přijetí za člena vydává pověřený člen výboru spolku
vystavením členské legitimace.
4.
Čestné členství může být uděleno na návrh člena spolku osobám, které se výrazně
zasloužily o chov plemene nebo jeho propagaci, a schvaluje je na návrh výboru členská
schůze. Čestný člen nehradí členské příspěvky, má stejná práva a povinnosti jako řádný
člen.
5.
Členství ve spolku zaniká:
a)
dnem doručení písemného prohlášení o vystoupení člena výboru,
b)
nezaplacením členského příspěvku na kalendářní rok do 31. ledna daného roku,
c)
úmrtím člena,
d)
zánikem spolku,
e)
vyloučením člena členskou schůzí pro hrubé porušení členských povinností, nebo
pokud člen přes písemnou výstrahu jedná v
rozporu s
posláním, činností a zájmy
spolku.
Při zániku členství nemá člen nárok na vrácení členského příspěvku.
6.
Spolek vede seznam svých členů. Zápisy, výmazy a změny v
tomto seznamu provádí
pověřený člen výboru – matrikář. Matrikář provede zápis nového člena do seznamu ve
lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Matrikář provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě
30 dní od zániku členství. Matrikář provede změnu údajů v
seznamu členů ve lhůtě 30 dní
od okamžiku, co se dozví o jakékoliv změně podstatných údajů.
V
seznam členů se u každého člena uvádějí následující údaje: Jméno a Příjmení/Název
právnické osoby, datum narození a bydliště.
Jmenný seznam členů spolek zveřejňuje a aktualizuje na internetových stránkách spolku
na adrese:
www.amkokr.cz
bez adres a kontaktních údajů. Každý člen musí udělit souhlas
se zveřejněním v
seznamu členů.
Za souhlas se zveřejněním v
seznamu členů se považuje rovněž podání žádosti o členství
ve smyslu ust. čl. IV odst. 3 těchto stanov.
2


Článek V.
Práva a povinnosti člena spolku
1.
Člen spolku má právo:
a)
účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b)
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
c)
být informován o činnosti spolku, zejména o jeho hospodaření s
finančními prostředky
a jeho chovatelské činnosti,
d)
aktivně se účastnit činnosti spolku,
e)
využívat služeb a výhod spolku.
2.
Člen spolku má povinnost:
a)
dodržovat stanovy spolku,
b)
dodržovat chovatelský a zápisní řád,
c)
plnit usnesení orgánů spolku,
d)
dodržovat pravidla FCI a předpisy ČMKU,
e)
ve lhůtě 30 dnů ohlásit výboru změny mající vliv na členství ve spolku,
f)
hradit řádně a včas členské příspěvky,
g)
aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v
rozporu se zájmy spolku.
Článek VI.
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a)
členská schůze jako orgán nejvyšší,
b)
výbor jako orgán statutární,
c)
dozorčí rada jako orgán kontrolní.
Článek VII.
Členská schůze
1.
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové
spolku.
2.
Členská schůze rozhoduje o základních věcech týkajících se spolku, zejména:
a)
schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b)
schvaluje výši příspěvků a zápisného a termín jejich splatnosti,
c)
projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru, zprávy o hospodaření spolku a
zprávy dozorčí rady za období od poslední členské schůze,
d)
schvaluje zásadní úkoly spolku na další období,
e)
volí a odvolává členy výboru a dozorčí rady spolku,
f)
volí dva náhradníky do výboru a jednoho náhradníka do dozorčí rady, ze kterých jsou
v
případě nutnosti kooptace členové volených orgánů povinni zvolit dle počtu
získaných hlasů,
g)
rozhoduje o zrušení spolku s likvidací.
3.
Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jednou ročně.
3

4.
Členská schůze rozhoduje usnesením.
5.
Každý člen může být na členské schůzi zastoupen zmocněncem, který je povinen se
prokázat plnou mocí s
úředně ověřeným podpisem.
6.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň
dvacet (20) %
všech členů
spolku. Pro přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
7.
Hlasování o všech otázkách je veřejné, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
8.
Pozvánku na jednání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v
přihlášce, případně na
později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději patnáct dní před
konáním členské schůze. Součástí informace je návrh programu jednání. Výbor zveřejní
pozvánku na jednání členské schůze s
navrhovaným programem jednání na internetových
stránkách spolku.
9.
Jestliže 30 minut po začátku členské schůze není přítomno alespoň dvacet (20) % členů
spolku, může výbor rozhodnout o konání náhradní členské schůze se stejným programem
jednání. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů
spolku. Pro přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
10.
Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce mimořádnou členskou schůzi, pokud ho o to
požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Mimořádná členská schůze je
usnášeníschopná, zúčastní-li se jí
alespoň dvacet (20) %
členů spolku. Pro informace o
konání členské schůze platí obdobně ustanovení čl. VII. odst. 8 stanov.
Článek VIII.
Výbor
1.
Výbor je statutárním kolektivním orgánem spolku, který řídí jeho činnost a jedná za něj.
2.
Výbor se skládá z pěti členů, a to předsedy, místopředsedy, ekonoma, matrikáře a poradce
chovu.
3.
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Návrh
rozhodnutí musí být schválen minimálně nadpoloviční většinou všech členů výboru.
4.
Volební období výboru je tříleté. Členství ve výboru je neslučitelné se členstvím v
dozorčí
radě a naopak. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Funkce členů
výboru jsou čestné a náklady spojené s výkonem funkce jsou hrazeny v rámci rozpočtu
spolku a podle obecně závazných předpisů.
5.
Spolek navenek samostatně zastupuje a jedná jeho jménem předseda nebo místopředseda.
Každému z nich náleží podpisové právo ve všech věcech, které se týkají spolku.
6.
Do působnosti výboru patří zejména
:
a)
volit ze svých členů předsedu, místopředsedu, ekonoma, matrikáře a poradce chovu a
má právo je odvolat,
4

b)
svolávat řádné členské schůze a mimořádné členské schůze postupem dle čl. VII.
těchto stanov,
c)
zřizovat odborné komise a jmenovat jejich členy; tyto komise jsou poradním orgánem
výboru a odpovídají mu za svoji činnost,
d)
zpracovávat koncepci chovu plemene a navrhovat chovné podmínky, které předloží
členské schůzi ke schválení,
e)
vyhodnocovat členy spolku na vyznamenání a předávat tato vyznamenání,
f)
vybírat čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru,
g)
navrhovat rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní, spolkové a
mezinárodní výstavy,
h)
vést evidenci členů spolku, vydávat členské průkazy a vybírat zápisné a členské
příspěvky,
ch) výbor klubu má právo v
mimořádných případech udělit na písemnou žádost chovatele
výjimku ze zápisního řádu.
7.
Výbor vykonává kárnou pravomoc v
souladu s
pravidly stanovenými v
kárném řádu.
Článek IX.
Dozorčí rada
1.
Dozorčí rada je tříčlenná a je volena členskou schůzí na tříleté období.
2.
Předseda dozorčí rady se zúčastňuje schůzí výboru s
hlasem poradním.
3.
Funkce členů dozorčí rady jsou čestné a náklady spojené s výkonem funkce jsou hrazeny
v rámci rozpočtu spolku podle obecně závazných předpisů.
4.
Dozorčí rada:
a)
volí ze svého středu předsedu a má právo ho odvolat,
b)
zasedá čtyřikrát do roka,
c)
provádí kontrolu činnosti spolku a revizi hospodaření výboru a odborných komisí,
d)
předkládá výboru nebo členské schůzi závažné nedostatky, které při své činnosti zjistí
s návrhy na opatření,
e)
přijímá stížnosti, které předkládá výboru a podává návrh na kárné řízení.
Článek X.
Hospodaření a majetek spolku
1.
Spolek může nabývat majetek. Majetkem je souhrn hmotného, nehmotného a finančního
majetku včetně závazků a pohledávek. Spolek hospodaří se svým majetkem, s majetkem,
k němuž má právo užívání, se svěřeným majetkem nebo s najatým majetkem. Spolek
neodpovídá za dluhy svých členů a členové spolku neodpovídají za dluhy spolku.
Případný zisk spolku nebude rozdělen mezi členy spolku, ale bude použit pro plnění účelu
a činností spolku.
2.
Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a)
zápisné a členské příspěvky,
b)
poplatky za služby členům a nečlenům dle uzavřených smluv,
5

c)
příjmy z
hospodaření s
finančními prostředky,
d)
příjmy z
výstav a soutěží,
e)
sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy,
f)
pokuty získané v
rámci kárného řízení vedeného dle kárného řádu spolku,
g)
pokuty za nedodržení zápisního řádu spolku.
3.
Hospodaření, účetnictví a evidenci majetku spolku vede ekonom jako člen výboru.
4.
Členské příspěvky vybírá od členů ekonom spolku. Spolek může založit účet nebo více
účtů u peněžních ústavů. Spolek však může také soustřeďovat své finanční prostředky v
pokladně. Každá finanční operace musí být zapsána v peněžním deníku pod samostatnou
položkou a doložena příslušnými vnitřními, případně i vnějšími doklady.
5.
Kontrolu hospodaření provádí dozorčí rada. Bližší podmínky hospodaření spolku může
stanovit členská schůze.
6.
Disponovat s prostředky je oprávněn předseda, místopředseda nebo ekonom výboru.
Článek XI.
Zánik spolku
1.
Spolek může zaniknout:
a)
dobrovolným rozpuštěním s
následnou likvidací nebo v důsledku fúze s jiným
spolkem, má-li v důsledku fúze dojít k zániku spolku; o dobrovolném rozpuštění
spolku či jeho fúzi s jiným spolkem rozhoduje členská schůze, k
platnosti takového
usnesení je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na členské schůzi,
b)
rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
2.
V
případě zrušení spolku s
likvidací bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku
rovným dílem.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1.
Všechny záležitosti týkající se spolku neupravené v těchto stanovách se řídí především
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2.
Stanovy jsou ve svém úplném znění uloženy v
sídle spolku.
3.
Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 20.2.2016
4.
Znění těchto stanov je účinné od 20.2.2016
V
Pardubicích dne 20.2.2016
_____________________
Eva Nepomucká
Předseda výboru

American cocker club z.s., Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec. e-mail: nepomucka.eva@seznam.cz.  Webmaster: pavel@jedlehouby.cz.  Copyright ©  ACC z.s. 2017