CHOVNÉ PODMÍNKY A UCHOVNĚNÍ

NEJČASTĚJI HLEDANÉ VÝŇATKY ZE ZÁPISNÍHO ŘÁDU:

CHOVNÉ PODMÍNKY    |    POSTUP UCHOVNĚNÍ    |    ZAPŮJČENÍ ZE ZAHRANIČÍ
CHOVNÉ PODMÍNKY    |    POSTUP UCHOVNĚNÍ    |    ZAPŮJČENÍ ZE ZAHRANIČÍ

Stávající zápisní řád má platnost do 31.12.2020.
Nový zápisní řád má platnost od 5.11.2020.


Zápisní řád ACC z.s. je závazný pro členy i pro nečleny klubu.
Níže najdete pouze nejčastěji hledané body ze ZŘ. Jeho kompletní znění najdete: ZDE


CHOVNÉ PODMÍNKY U PSŮ (od 5.11.2020)


S platností od 5.11.2020 jsou podmínky pro zařazení psů a fen plemene americký kokršpaněl do chovu:
1. Pes/fena je zapsán v české plemenné knize a má přidělené číslo ČLP.
2. Majitel je člen ACC (případně má podepsanou smlouvu).
3. Pes/ fena dovršil minimální věk 12 měsíců
4. Platné oftalmologické vyšetření
5. Osvědčení od veterináře deklarující:

a. Dobrá fyzická kondice a zdravotní stav
b. Skus nůžkový
c. Počet zubů
d. U psů kontrola sestouplých varlat
e. Kontrola čipu
Veterinární osvědčení vystaví veterinární lékaři, kteří vystavují oční atesty pro chovnost. Formulář a seznam oftalmologů budou dostupné na webu.

5. Genetický test - DNA profil jedince - Genomia pro členy klubu ACC z.s. sleva 10%
6. 3 reálné fotografie – v postoji z obou stran + portrét hlavy. Snímky upravované či grafické koláže nebudou brány v potaz.
7. Zaplacení poplatku 200 Kč za zapsání chovnosti na účet ACC

Psi a feny, kteří mají splněnou 1x KV/SV, mají možnost být do 31.12. 2020 zařazeni do chovu bez povinného genetického testu DNA profil. Stávající zápisní řád má platnost do 31.12.2020.POSTUP UCHOVNĚNÍ PSA


PO SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÉHO ZAŠLE MAJITEL PSA PORADCI CHOVU TYTO DOKLADY:

1) Vyplněný formulář "Žádost o uchovnění" a GDPR.
2) Originál rodokmenu (vč. přílohy) a jednu fotokopii.
3) 3 fotografie psa ve výstavním postoji z obou stran + portrét hlavy.
4) Potvrzení o úhradě poplatku ve prospěch ACC za vyřízení chovnosti jedince, viz. POPLATKY.
5) Kopii dokladu o oftalmologickém vyšetření s negativním nálezem od specializovaného českého oftalmologa jmenovaného ACC z. s., ne starší jednoho roku.
6) Osvědčení od veterináře
7) Genetický test - DNA profil jedince

Poradce chovu po zkontrolování dokladů včetně členství v ACC z.s. zaregistruje chovného psa do klubové chovné kartotéky. Přidělí mu registrační číslo, které zaznamená do průkazu původu. Poradce chovu zašle originál průkazu původu na plemennou knihu k přeregistraci. Plemenná kniha vrací průkaz původu přímo majiteli psa.

Věková hranice pro zařazení do chovu je 14 měsíců. Horní hranice je neomezená.

Majitel chovného psa je povinen do 14-ti dnů nahlásit poradci chovu jakoukoliv změnu týkající se jeho chovného psa (zapůjčení mimo republiku, změna majitele, změna adresy, pozitivní nález při oftalmologickém vyšetření, výskyt dědičných a závažných zdravotních onemocnění, úhyn, apod.).

Doporučuje se Doklad o oftalmologickém vyšetření vždy po obnovení platnosti zaslat poradci chovu, nejpozději však do 14-ti dnů s patřičnými doklady po uskutečněném krytí.

Oční atest chovného jedince provedený po 9 roce věku bude mít DOŽIVOTNÍ PLATNOST a bude uveden na chovné kartě.ZAPŮJČENÍ ZAHRANIČNÍHO PSA K CHOVU


Zapůjčení lze provést dohodou s majitelem chovného psa. Chovatel uzavře s majitelem psa dohodu s konkrétními podmínkami o zapůjčení.

Poradci chovu předá zapůjčitel (člen ACC z.s.) tyto doklady:
1) Originál nebo notářsky ověřenou kopii písemné smlouvy o zapůjčení psa se zahraničním majitelem.
2) Fotokopii průkazu původu psa (člen FCI nebo státy uznávané FCI).
3) Doklad o chovnosti ze země dovozu.

Doklady, které je nutno doložit, pokud bude pes ze zahraničí využíván na území ČR k chovu:
- zápis poradce chovu o předvedení zapůjčeného jedince (zapůjčitel uhradí náklady s předvedením psa)
- zapůjčitel provede platbu ve prospěch ACC viz.POPLATKY
- platné vyšetření očního pozadí s negativním nálezem od specializovaného oftalmologa s mezinárodním atestem, ne starší jednoho roku

Zapůjčení psa je možno na dobu určitou, a to max. na tři roky. Po této době je nutno psa uchovnit podle platných podmínek ACC z.s. nebo vrátit zpět do zahraničí.CHOVNÉ PODMÍNKY U FEN (od 5.11.2020)S platností od 5.11.2020 jsou podmínky pro zařazení psů a fen plemene americký kokršpaněl do chovu:
1. Pes/fena je zapsán v české plemenné knize a má přidělené číslo ČLP.
2. Majitel je člen ACC (případně má podepsanou smlouvu).
3. Pes/ fena dovršil minimální věk 12 měsíců
4. Platné oftalmologické vyšetření
5. Osvědčení od veterináře deklarující:

a. Dobrá fyzická kondice a zdravotní stav
b. Skus nůžkový
c. Počet zubů
d. Kontrola čipu
Veterinární osvědčení vystaví veterinární lékaři, kteří vystavují oční atesty pro chovnost. Formulář a seznam oftalmologů budou dostupné na webu.

5. Genetický test - DNA profil jedince - Genomia pro členy klubu ACC z.s. sleva 10%
6. 3 fotografie – v postoji z obou stran + portrét hlavy
7. Zaplacení poplatku 200 Kč za zapsání chovnosti na účet ACC

Psi a feny, kteří mají splněnou 1x KV/SV, mají možnost být do 31.12. 2020 zařazeni do chovu bez povinného genetického testu DNA profil. Stávající zápisní řád má platnost do 31.12.2020.

Původní zápisní řád má platnost do 31.12.2020.

POSTUP UCHOVNĚNÍ FENY


PO SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÉHO ZAŠLE MAJITEL FENY PORADCI CHOVU TYTO DOKLADY:

1) Vyplněný formulář "Žádost o uchovnění" a GDPR.
2) Originál rodokmenu (vč. přílohy) a jednu fotokopii.
3) Kopii dokladu o oftalmologickém vyšetření s negativním nálezem od specializovaného českého oftalmologa jmenovaného ACC z.s., ne starší jednoho roku.
4) 3 fotografie feny ve výstavním postoji (barevnou pohlednicového typu).
5) Potvrzení o úhradě poplatku ve prospěch ACC za vyřízení chovnosti jedince, viz. POPLATKY.


Poradce chovu po zkontrolování dokladů přidělí feně registrační číslo a průkaz původu vrací majiteli feny. Na základě zaslaných dokladů vyznačí poradce chovu zaregistrování chovnosti feny do průkazu původu.

Registrace na plemenné knize se provádí až při prvním vrhu feny, tzn., že majitel feny při prvním vrhu feny znovu zasílá poradci chovu originál průkazu původu s ostatními potřebnými doklady.

Věková hranice pro zařazení feny do chovu (den krytí podle data narození) je 14 měsíců.
Horní věková hranice krytí je 8 let. (Platí den, kdy fena dosáhne věku osmi let).

U fen, které ukončily 8.rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení a to o jeden vrh do věku 9-ti let feny. Například fena narozená 1.1.2005 smí být po udělení požadovaných povolení kryta naposledy 1.1.2014 .

Majitel chovné feny je povinen do 14-ti dnů nahlásit poradci chovu jakoukoliv změnu týkající se jeho chovné feny (zapůjčení mimo republiku, změna majitele, změna adresy, pozitivní nález při oftalmologickém vyšetření, výskyt dědičných a závažných zdravotních onemocnění, úhyn apod.).

Změnu majitele feny je také nutno nahlásit před uskutečněným krytím.DOVOZ/ZAPŮJČENÍ CHOVNÉ FENY ZE ZAHRANIČÍ


Zapůjčit chovnou fenu ze zahraničí za účelem dalšího chovu lze za těchto podmínek:
- Pokud bude do ČR přivezena chovná fena ze zahraničí, bude jí přiděleno ČLP a musí splnit podmínky pro uchovnění v ČR.

V případě dovozu chovné feny již nakryté (krytí uskutečněno mimo republiku psem ze zahraničí), je možno uskutečnit jeden vrh za splnění těchto podmínek:
Předvedení feny poradci chovu na své náklady (poradce chovu o předvedení provede zápis) s doložením všech níže uvedených dokladů:
- originál průkazu původu (popř. notářsky ověřenou kopii)
- potvrzení o chovnosti feny ze země dovozu
- doklad o uskutečněném krytí před dovozem do ČR
- označení feny (tetování, čipování)
- oftalmologické vyšetření očního pozadí od specializovaného oftalmologa s negativním nálezem psa i feny před uskutečněným krytím ne starší jednoho roku
- doložit potřebnou dokumentaci ohledně krycího psa stejně jako v bodě Zahraniční krytí
- platba ve prospěch ACC ve výši viz.POPLATKY

Po odchovu štěňat je třeba požádat plemennou knihu ČMKJ o přidělení ČLP.
Před dalším krytím je nutno fenu uchovnit dle platných podmínek Zápisního řádu ACC z.s.

V případě zapůjčení chovné feny nenakryté je možno uskutečnit pouze jeden vrh za splnění těchto podmínek:
Předvedení feny poradci chovu na své náklady (poradce chovu o předvedení provede zápis) s doložením všech níže uvedených dokladů:
- originál průkazu původu (popř. notářsky ověřená fotokopie rodokmenu)
- potvrzení o chovnosti feny ze země dovozu
- označení feny (tetování, čipování)
- předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii písemné smlouvy o zapůjčení feny se zahraničním majitelem
- platba ve prospěch ACC ve výši viz.POPLATKY

V případě dovozu chovné feny starší 4 let (mladší 8 let) je možné na feně v rámci ČR chovat za těchto podmínek:
- předvedení feny 1 českému rozhodčímu s aprobací pro plemeno americký kokršpaněl. Rozhodčí vyplní formulář, který si majitel feny vyzvedne u poradce chovu. Potvrdí v něm, že fena odpovídá standardu a stanoveným podmínkám pro uchovnění (povolená absence zubů apod.) s přihlédnutím k věku a kondici chovné feny. Majitel feny zažádá plemennou knihu o přidělení ČLP.
- označení feny (tetování, čipování)
- platba ve prospěch ACC ve výši viz.POPLATKY
Majitel feny pak zašle poradci chovu níže uvedené doklady:
1) rozhodčím vyplněný formulář
2) originál průkazu původu již s uděleným ČLP
3) potvrzení o chovnosti feny

Poradce chovu po zkontrolování všech dokladů přidělí feně registrační číslo a zařadí ji do seznamu chovných fen.Symptoma

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com